Regional Coordinators

Jamie Smith
Region #1
Phone: 306-435-9080

DetailsE-Mail

Kim Temoshawaky
Region #3
Phone: 306-671-7736

DetailsE-Mail
Skate Canada - Saskatchewan

Laura Haider
Region #4
Phone: 306-535-5615

DetailsE-Mail

Debbie Rodger
Region #5
Phone: 306-529-0140

DetailsE-Mail

Rhonda McAlpine-Haubrich
Region #6
Phone: 306-740-8503

DetailsE-Mail
Skate Canada - Saskatchewan

Rachel Bueckert
Region #8
Phone: 306-239-2199

DetailsE-Mail
Skate Canada - Saskatchewan

Nicole Sereda
Region #9
Phone: 306-227-7500

DetailsE-Mail

Julie Sparks
Region #10
Phone: 306-831-6043

DetailsE-Mail
Skate Canada - Saskatchewan

Enid Davidson
Region #11
Phone: 306-865-2757

DetailsE-Mail

Tasha Cyr
Region #12
Phone: 306-747-7331

DetailsE-Mail

Adele Sperle
Region #13
Phone: 306-445-4304

DetailsE-Mail